Generelle leiebetingelser

Selskapet ABV – Artefice di Belle Vacanze srl ( heretter refert til som «ABV») med hovedkontor i Vagliagli (Siena ), Piazza Vittorio Emanuele nr. 12, VAT nr. IT001103330526, opptrer som turoperatør ( autorisert av Siena kommune fra og med 11.06.2001 )

 

1.Leie – leiekostnader
Leie av ABV eiendommer er gjort på vegne av eieren av den utleide eiendommen til priser som er gjeldene for den inneværende sesongen og som er oppgitt i prislisten for den enkelte eiendom. Prisene er i euro og er en integrert del av leiebetingelsene. Prisene varier og er avhengig av sesong og oppgitte priser er pr. bolig pr. uke ( unntatt dersom annet er oppgitt i beskrivelsen). I perioden 13. juni til 19. september aksepteres kun ukentlige bestillinger fra lørdag til lørdag. Untatt er boliger som er merket med fleksibel ankomstdag i beskrivelsen. Utenom denne perioden kan alle boligene leies 3 netter eller mer. Leieprisen vil da bli beregnet som følger: «pris for 3 netter» + «pris pr. natt utover 3 netter», eller «ukentlig pris» + «pris pr natt utover 1 uke»

2. Bestillinger

For å gjøre en bestilling må leietaker fylle ut booking skjemaet. Alle bestillinger må gjøres gjennom ABV eller agenter som er autorisert til å handle på vegne av ABV eller den autoriserte agenten. Disse agentene er godkjent av ABV til å ta i mot betaling.
Et forskudd på 25% av den totale leieprisen skal innbetales ved bestilling for å bekrefte bestillingen. Det resterende beløpet innbetales senest 42 dager før starten på leieperioden. Gjøres bestillingen mindre enn 42 dager før starten på leieperioden må hele leiebeløpet innbetales ved bestilling. Alle spesielle forespørsler ( ekstra seng, barneseng, husdyr o.l.) vil bli betraktet som gyldige når en skriftlig bekreftelse er mottatt fra  ABV.


3. Leiebekreftelse – antall senger
Etter at sluttsummen er betalt vil leietaker motta en leiebekreftelse med eiendommens adresse og beskrivelse av hvordan man kommer seg seg til boligen. Ved ankomst må leietaker vise frem leiebekreftelsen til eieren av eiendommen eller dennes representant. Ingen andre dokumenter vil være gyldige. Bestillingsbekreftelsen er kun gyldig for den som står oppført som leietaker og kan ikke overføres til andre. Eieren eller dennes representant kan nekte adgang til eiendommen hvis antall personer ( voksene og barn over fylte 2 år ) overstiger maksumumskapasiteten som er oppgitt i beskrivelsen. Det eneste unntaket er for barn under 2 år hvis leietaker har med egen barneseng og sengetøy. Hvis ikke annet er avtalt med ABV kan bare de personene som er oppgitt i reisefølget bo i boligen. Hvis det det gjøres bytte av leieboere i løpet av leieperioden kan eieren eller dennes representant kreve at reisefølget forlater eiendommen uten at det utbetales kompensasjon.

4. Betalingsmetode – tilleggskostnader
Betaling gjøres i Euro og må utføres i henhold til de instruksjoner som gis av agenten uten kostnad for mottaker. Skjer betalingen fra bannkonto må bankkontoen ha samme navn som leietakeren og inneholde en melding med referansenummeret til boligen og antall personer som skal bo i boligen. Hvis denne betalingsanvisningen ikke blir fulgt anses bestillingen som ugyldig. Betaling i andre valutaer enn Euro godtas ikke. Leieprisen og alle ekstrakostnader som tilkommer slik som; varme, vann, elektrisitet og andre kostnader står alle listet opp i beskrivelsen. Alle tilleggskostnader inkludert telefon, tjenester på stedet og andre kostnader må betales direkte til huseieren eller dennes representant før avreise.

5. Ankomst og Avreise
Bortsett fra eventuelle unntak som står i beskrivelsen av hver enkelt eiendom er ankomst og avreisetider som følger:
Ankomst må skje mellom klokken 17.00 og 20.00, Avreise må skje mellom klokken 08.00 og 10.00 etter å levert tilbake husnøkkelen til huseieren eller dennes representant slik vedkommende kan inspisere boligens tilstand. Alle forandringer i datoer og klokkeslett i forbindelse med ankomst må gis beskjed om til ABV senest 3 dager før starten på leieperioden. I tilfelle forsinkelse ved ankomst må leietaker varsle ABV øyeblikklig før klokken 20.00 ved å bruke kontaktinformasjonen leiebekreftelsen slik at ABV kan varsle huseieren om forsinkelsen.

Hvis huseieren eller dennes representant ikke kan bli kontaktet angående forsinkelsen eller hvis forsinkelsen ikke er gitt beskjed om på forhånd, eller at huseieren ikke kan godta sen ankomst, vil alle tilleggskostnader i forbindelse med forsinkelsen tilfalle leietaker. Huseieren eller dennes representant kan f.eks. kan belaste leietaker for ekstra kjøreutgifter som følge av forsinkelsen.
Ved ankomst må leietakeren levere inn leiebekreftelsen og alle passene til reisefølget. Registrering av identitetspapirer pålagt av huseieren i følge italiansk lov.

Ankomst for eiendommene på Amalfikysten må skje på lørdag mellom klokken 16.00 og 19.00. I tilfelle forsinkelser uansett årsak kan utleiekontoret på stedet kreve en      kompensasjon på 25 Euro ved ankomst.

6. Sikkerhetsdepositum – Ro, orden og ryddighet – sentralvarme - Kjæledyr

Ved ankomst må leietaker betale inn et obligatorisk sikkerhetsdepositum til huseieren eller dennes representant. Sikkerhetsdepositumet må være i kontanter og i Euro. Dette depositumet vil bli betalt tilbake til leietaker ved slutten av oppholdet i sin helhet dersom det ikke tilkommer tilleggstjenester eller det er er gjort skade på eiendommen. Huseieren eller dennes representant vil nekte adgang til eieindommen dersom depositumet ikke betales. Skulle leietakerene bestemme seg for å reise tidligere enn avtalt forbeholder huseiern eller dennes representant seg retten til å beholde depositumet til huset og interiøret er inspisert og kontrollert innenfor tidsrammen i punkt 5 og sende dette til leietakeren innen en måned etter avreise. Kostnader i forbindelse med skader gjort av leietaker og sluttrengjøring vil bli trukket fra før depositumet tilbakebetales. Huseieren og leietaker kan ikke laste ABV for å være ansvarlig for mulige uoverenskomster som måtte være mellom leietaker og huseier i forbindelse med depositumet og boligens tilstand.

Eiendommen skal leveres tilbake i en ren og ryddig tilstand. Ved avreise må leietake betale huseieren eller dennes representant for sluttrengjøring. Prisen for sluttrengjøringen er oppgitt i prislisten for eiendommen.  Sluttrengjøringen inkluderer ikke rengjøring av kjøkkenet eller fjerning av søppel noe som er leietakerens ansvar. Hvis dette ikke blir gjort kan huseieren eller dennes representant trekke fra 8 euro pr. person  før depositumet tilbakebetales( minimum 25 Euro fratrekk pr. eiendom) etter hva som er oppgitt som pris for sluttrengjøring.
Bruk av sentralvarme, selvom dette er inkludert i leieprisen, administreres av lokale myndigheter og varierer fra region til region. Nye energisparebestemmelser i Toscana gjør at det kun er mulig å bruke  sentralvarme fra begynnelsen av november til slutten av april ( 8 timer hver dag ). Utenom denne perioden kan ikke det ikke garanteres for sentralvarme.
Kjæledyr ( katter og hunder ) er bare tilatt på eiendommer hvor symbolet i presentasjonen viser at dette er tillatt. Leietaker må gi beskjed om kjæledyr ved bestilling og gi opplysninger om antall og størrelse. Leietaker er ansvarlig for at kjæledyret ikke forårsaker skade på eiendommen. I noen tilfeller kan huseieren kreve en tilleggsavgift, som står i beskrivelsen av eiendommen, og som må betales på stedet.

7. Oppførsel
Leietakere av ABV eiendommer plikter å respektere eiendommen og tradisjonene på stedet. Hvis leietakeren eller noen i reisefølget ikke klarer å oppføre seg på en sivilisert og anstendig måte, har huseieren eller dennes representant rett til å be om at reisefølget forlater eiendommen øyeblikkelig før avtalt avreisedag. Huseieren har rett til å trekke fra eventuelle utgifter som følge av skade på på eiendommen og sluttrengjøring før depositumet tilbakebetales. Dersom leietaker bortvises fra eiendommen mister leietaker retten til å få refundert leiekostnader.

8. Utvendig vedlikehold – Svømmebasseng
Huseieren eller dennes representant forbeholder seg retten å ha adgang til eiendommen for nødvendig vedlikehold av hagen, svømmebasseng, tennisbane o.l. , selvom huset er frittliggende. Hvis ikke annet er oppgitt i beskrivelsen er svømmebassengene åpne fra 15. mai til30. September.

9. Klager – Ansvar
Beskrivelsen av ABV sine eiendommer er nøyaktige og er gjort i god tro. Dersom leietaker mener å ha grunn til å klage, bør han/hun informere ABV på ankomstdagen, lørdag, senest klokken 20.00 eller før klokken 12.00 den påfølgende mandagen. Klagen må leveres skriftlig innen 24 timer etter ankomst. Telefon: 0577-322757 Fax: 0577-322424  E-post: info@abvitalia.it

 

ABV sitt kontor er åpent hele året, mandag til fredag, mellom klokken 09.00 og 15.30 og fra påske til september også på lørdager. Leietaker må gi ABV den nødvendige tid til å undersøke omstendighetene rundt klagen og hvor ansvaret ligger og prøve å løse problemet i samarbeid med eieren. Hvis den ovenevne prosedyren ved klage ikke blir fulgt mister leietakeren retten til refundering av leiekostnader eller eventuell kompensasjon. Ingen klage vil bli tatt til følge og ingen kompensasjon vil bli betalt hvis ikke prosedyren er fulgt innen de tidfrister som er oppgitt. Følgende årsaker danner ikke grunnlag for klage: uforutsette hendelser, insekter eller dyr som er typisk for området og som kan forårsake stikk eller bitt, avbrudd i vann eller elektrisitetsforsyningen hvis årsaken ligger hos leverandøren eller skyldes uforutsette hendelser.

Eiendommene som ABV tilbyr er karakteristiske unike eiendommer som kan fravike fra  internasjonal standard og reflekterer den personlige smaken til huseieren, lokale tradisjoner når det gjelder uforming og møblering.
Alle mulige små ufordelaktigheter som skyldes de nevnte årsaker over aksepteres ikke som grunn for klage.
Hvis ABV blir tvunget til å kansellere bestillingen på grunn av årsaker som ligger utenfor ABV sin kontroll, vil ABV tilby en lignende eiendom så langt det lar seg gjøre i forhold til tilgjenglige boliger. Dersom den alternative boligen koster mindre enn den opprinnelige boligen vil differansen bli tilbakebetalt til leietaker. Uansett årsak har ikke leietaker noen rett til kompensasjon som følge av kansellert bestilling fra ABV sin side.

10. Forsikring
ABV erklærer herved for å ha tatt ut alle obligatoriske forsikringer som er pålagt av fylket Toscana, italiensk lov og den Europeiske Union for å sikre leietakerne i turistnæringen. For mer informasjon vennligst les «Certificate of Guaranty» på websiden til agenten.

11. Avbestillinger
Avbestillinger gjort av leietaker, uansett grunn, må nå ABV i skriftlig form og vil medføre følgende utgifter:
15% av totale leiekostnader dersom avbestillingen skjer  60 dager eller mer før starten på leieperioden.
25% mellom 59 og 40 dager før leieperioden.
50% mellom 39 og 30 dager før leieperioden.

90% mellom 29 dager og dagen før leieperioden.
100% hvis avbestillingen skjer på ankomstdagen eller ved manglende oppmøte.
For alle endringer i forhold til den opprinnelige bestillingen gjort av leietaker, dersom leieperoden eller eiendommen er den samme, medfører en avgift på 25 Euro.
Hvis ABV er tvunget til å avlyse bestillingen som følge av endringer gjort av leietaker for den utleide eiendommen og dennes leieperiode, må leietaker betale en avgift på 5% av leiekostnaden, minimum 100 Euro for å dette utgiftene ved å behandle endringene.

12. Uenigheter
Alle uenigheter som gjelder bestillingen eller leiebetingelsene avgjøres av domstolen i Siena i henhold til Italiansk lov